STATUTUL ASOCIAŢIEI PATRONATUL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII REGIUNEA NORD-EST

CAPITOLUL I – DISPOZITII GENERALE

Art.1 Denumire. Principii de bază
Denumirea organizaţiei este Asociaţia PATRONATUL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII REGIUNEA NORD-EST şi este constituită conform Legii Patronatelor nr. 356 din 10 iulie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 380, din 12 iulie 2001.
Personalitatea juridică a Patronatului se dobândeşte potrivit Ordonanţei cu privire la Asociaţii şi Fundaţii nr. 26 din 30 ianuarie 2000.
Patronatul va trata şi va reprezenta cu egal interes problemele tuturor membrilor săi, indiferent de dimensiunile sau importanţa acestora.
Prin activitatea sa, Asociaţia Patronatul întreprinderilor Mici şi Mijlocii Regiunea Nord-Est nu va afecta caracterul concurenţial al pieţei muncii, precum şi al pieţei de produse şi servicii.

Art. 2 Forma juridică
Asociaţia Patronatul întreprinderilor Mici şi Mijlocii Regiunea Nord-Est este o organizaţie patronală română cu personalitate juridică, independentă, non-profit, neguvernamentală şi apolitică, reprezentând o structură asociativă potrivit Legii Patronatelor, care îşi desfăşoară activitatea în temeiul dispoziţiilor legale ale prezentului Statut, precum şi a legilor care vor mai apare în România pe parcurs, sau de integrare în structurile internaţionale şi în UE. Din patronat pot face parte şi asociaţiile profesionale patronale create pe domenii de activitate.

Art. 3 Durata
Durata de funcţionare a Asociaţiei Patronatul întreprinderilor Mici şi Mijlocii Regiunea Nord-Est este nelimitată.

Art. 4 Sediul
Sediul Asociaţiei Patronatul întreprinderilor Mici şi Mijlocii Regiunea Nord-Est va fi în Iaşi, str. Arcu nr. 1, bloc Bl, parter, judeţul Iaşi.
Acesta poate fi schimbat pe baza hotărârii adoptate de Comitetul Director.

CAPITOLUL II – OBIECTUL DE ACTIVITATE ŞI SCOPUL ASOCIAŢIEI PATRONATUL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII REGIUNEA NORD-EST

Art. 5 Obiectul de activitate
Asociaţia Patronatul întreprinderilor Mici şi Mijlocii Regiunea Nord-Est are ca obiect de activitate misiunea de promovare şi apărare a drepturilor şi intereselor economice, financiare, juridice, profesionale, culturale şi sociale ale membrilor săi în relaţiile acestora cu organele puterii şi administraţiei de stat, precum şi cu alte organe şi organisme din ţară şi străinătate şi în acelasi scop:
a) Elaborează strategia regională patronală privind evoluţia economiei şi rolul patronatelor în acest cadru;
b) Elaborează studii şi analize privind starea şi evoluţia economiei, pe baza cărora formulează puncte de vedere şi pe care le promovează la nivel naţional şi internaţional;
c) Militează pentru realizarea unui mediii de afaceri favorizant pentru dezvoltarea liberei iniţiative prin măsuri de ordin juridic instituţional, informaţional, financiar şi comercial;
d) Reprezintă prin organisme reprezentative la nivel naţional patronatele în dialogul social organizat la nivel regional şi naţional;
e) Participă în condiţiile legii prin organizaţii patronale membre, Ia negocierea şi încheierea contractului colectiv de muncă, unic la nivel naţional, la alte tratative şi acorduri în relaţiile cu autorităţi publice şi cu federaţiile şi confederaţiile sindicale, precum şi în structurile de conducere şi de dialog social.
f) Înaintează autorităţilor publice competente propuneri pentru acte normative în domenii de interes patronal, potrivit art. 13 din Legea Patronatelor;
g) Reprezintă direct sau prin membrii săi patronatele în relaţiile cu guvernul, ministerele şi alte organe centrale ale administraţiei publice, în vederea promovării unor politici de dezvoltare economică durabilă şi de dezvoltare socială, precum şi a altor probleme de interes general;
h) Oferă consultanţă către guvern potrivit art. 10 lit. d) din Legea Patronatelor pentru iniţierea, elaborarea şi promovarea programelor de dezvoltare, restructurare, privatizare, lichidare şi cooperare economică;
i) Desemnează reprezentanţi care să participe în structurile de coordonare şi gestionare a programelor cu Uniunea Europeană potrivit art. 10 lit d) din Legea Patronatelor;
j) Reprezintă patronatele din România în organizaţiile internaţionale cu caracter global;
k) Promovează punctele de vedere ale Patronatului în relaţia cu media, precum şi în relaţia cu societatea civilă, inclusiv prin organizarea de conferinţe şi comunicate de presă;
l)  În condiţiile prevăzute de art. 16, pct. b) şi c) din Legea Patronatelor, editează şi tipăreşte publicaţii proprii, înfiinţează şi administrează unităţi de cultură, învăţământ şi cercetare, unităţi economico-sociale comerciale, precum şi bancă proprie pentru operaţiuni financiare în lei şi valuta.
m) Acordă asistenţă membrilor săi la negocierile bipartite şi tripartite în soluţionarea conflictelor de muncă;
n) Monitorizează aplicarea legislaţiei şi a strategiei guvernului în activitatea economico-socială şi prezintă membrilor săi şi opiniei publice principalele constatări, precum şi recomandările sale.
o) Patronatul va constitui comisii de pregătire sau perfecţionare pentru întreprinzători, salariaţi, şomeri sau diverse persoane interesate să-şi însuşească o nouă profesie sau să se perfecţioneze, va activa pentru deplina liberate de acţiune a patronilor în scopul dezvoltării şi eficientizării activităţii acestora;
p) Promovează concurenţa loială în condiţiile legii în scopul asigurării de şanse egale fiecăruia dintre membrii săi;
q) Membrilor organelor de conducere alese ale Patronatului li se asigură protecţia legii împotriva oricăror forme de discriminare, condiţionare, constrângere sau limitare a exercitării funcţiei lor în cadrul Patronatului;
r) Patronatul este abilitat să asigure orice servicii cerute de membrii săi cu respectarea legii.

Art. 6 Scopul
Activitatea Patronatului are următoarele scopuri:
a) Crearea unui mediu favorabil de afaceri, a activităţilor economice private şi stimulative pentru investiţii autohtone şi străine prin:
– simplificarea şi îmbunătăţirea cadrului  legislativ şi administrativ care ordonează activitatea societăţilor comerciale.
b) Promovarea şi apărarea intereselor patronale în relaţiile dialogului tripartit (stat – patronate – sindicate)
– în acest sens, Patronatul va milita pentru dezvoltarea dialogului social tripartit sau multipartit şi a consultării instituţionale cu factorii de decizie şi execuţie din administraţia publică centrală şi locală; – participarea la discutarea proiectelor de legi la nivel naţional şi a deciziilor organelor regionale şi locale privind problemele economice, financiare şi sociale care interesează sau afectează drepturile şi interesele IMM sau a altor firme private;
c) Oferirea de servicii membrilor săi:
– Colaborarea şi cooperarea cu Patronatele naţionale şi în mod deosebit cu CNIPMMH şi cu filialele sale privind informaţiile utile, reciproc avantajoase;
– Identificarea priorităţilor in dezvoltarea sectorului economic privat la nivel regional si local din Regiunea Nord-Est şi stabilirea unor strategii pentru dezvoltare;
– Extinderea, diversificarea si consolidarea reţelei de servicii destinate dezvoltării sectorului economic si imbunatatirea accesului operatorilor economici privaţi la aceste servicii;
– Sprijinirea iniţiativelor de creare a unor spatii special amenajate pentru iniţierea si dezvoltarea de activităţi economice, cum ar fi: spaţiul de producţie, spatii pentru expoziţii si târguri focale , regionale, naţionale si internaţionale;
– Implementarea politicilor de dezvoltare a IMM in zonele defavorizate economic prin sprijinirea iniţiativelor private a grupurilor sociale in acest sens;
– Patronatul va oferi servicii şi consultanţă în domeniile economic, financiar-juridic, profesional şi social-cultural tuturor membrilor săi, în vederea dezvoltării firmelor acestora şi pentru crearea de noi societăţi comerciale, asociaţii familiale şi persoane fizice autorizate, în condiţii reciproc avantajoase;
– Patronatul întreprinderilor Mici şi Mijlocii Regiunea Nord-Est va acţiona in interesul tuturor asociaţiilor patronale  aderente, privind dezvoltarea acestora si  a  membrilor sai, pentru eficientizarea si creşterea puterii economico-financiare a sectorului IMM si crearea clasei de mijloc in România;
– Patronatul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Regiunea Nord-Est va colabora cu toate asociaţiile patronale membre, precum si cu alte asociaţii patronale si profesionale pentru organizarea unor simpozioane, dezbateri, workshop-uri, misiuni de afaceri pe plan intern si extern.
d) Promovarea intereselor patronale la nivel naţional şi internaţional.
e) Patronatul întreprinderilor Mici şi Mijlocii Regiunea Nord-Est va asigura şi funcţia de structură teritorială regională a CNIPMMR, pe bază de protocol de colaborare încheiat cu acesta.

CAPITOLUL III – MEMBRII PATRONATULUI ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII REGIUNEA NORD-EST

Art. 7 Calitatea de membru
Persoanele juridice semnatare ale Procesului Verbal de Constituire a Patronatului au calitate de membri fondatori.
Pot dobândi calitatea de membru în cadrul Patronatului asociaţiile patronale care au reprezentativitate la nivel judeţean şi structurile teritoriale ale CNIPMMR.

Art. 8 Procedura de admitere
In vederea dobândirii calităţii de membru, patronatele sau asociaţiile patronale vor înainta o cerere scrisă Secretarului General.
Secretarul General, în termen de 30 de zile de la data primirii cererii, întocmeşte un raport care să conţină propunerea motivată de admitere sau de respingere a cererii.
Cererea şi raportul se înaintează Comitetului Director de către Secretariatul General, acesta urmând să analizeze cererea şi raportul şi să se pronunţe asupra acestora.

Art. 9 Condiţii de funcţionare
Membrii Patronatului îşi menţin independenţa şi se bucură de drepturi specifice, conferite de statute proprii, sub condiţia punerii de acord a acestora cu prevederile Legii Patronatelor.

Art. 10 Pierderea calităţii de membru
Calitatea de membru al Patronatului se poate pierde:
a) La cerere: membrul care doreşte să se retragă depune o cerere în acest sens la Comitetul Director, care se va pronunţa asupra acesteia.
b) Prin excludere: aceasta intervine fie în cazul lichidării, fie din considerente disciplinare – neîndeplinirea obligaţiei prevăzute în art. 26 din prezentul Statut.

Art. 11 Procedura de excludere
In vederea excluderii, Secretarul General întocmeşte un raport de excludere, pe care îl înaintează Comitetului Director, care îl va analiza în prima şedinţă, cu prezenţa obligatorie a celui ce urmează a fi exclus. De la data înregistrării raportului de excludere şi până la data emiterii deciziei, calitatea de membru al Patronatului este suspendată.

Art. 12 Drepturi şi obligaţii

Membrii Patronatului au următoarele drepturi:
1. De a participa la activitatea Patronatului;
2. De a beneficia de serviciile furnizate de Patronat;
3. De a fi reprezentaţi de către Patronal, la cerere, în relaţiile cu instituţiile politico-administrative, organizaţiile sindicale, societatea civilă, organizaţiile internaţionale, pentru apărarea intereselor generale şi a altor categorii de interese legitime ale acestora.

Membrii Patronatului au următoarele obligaţii:
1. De a respecta prevederile prezentului statut şi hotărârile organelor de conducere şi administrare;
2. De a informa organele de administrare privitor la modificările survenite cu privire la capacitatea de exerciţiu, competenţa şi orice alt fapt care ar putea afecta calitatea de membru şi reprezentarea în organele de conducere ale Patronatului;
3. De a nu promova prin intermediul Patronatului interesele politice ale partidelor politice, ale membrilor care se retrag sau care sunt excluşi;
4. Să respecte normele de etică profesională şi ţinută morală în relaţiile cu ceilalţi membrii ai Patronatului.

Art. 13 Reprezentanţii
Drepturile şi obligaţiile conferite de calitatea de membru al Patronatului se exercită în numele acestora de către reprezentanţilor. Fiecare persoană juridică membră în cadrul Patronatului va avea un vot în Convenţia Patronatului şi în celelalte organe de conducere. Procedurile de numire, confirmare, revocare ale reprezentanţilor care participă la Convenţia Patronatului sunt cele stipulate de statutul fiecărei persoane juridice (patronat sau asociaţie patronală) membră.

CAPITOLUL IV. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A PATRONATULUI ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII REGIUNEA NORD-EST

Art. 14 Conducerea, reprezentarea, administrarea şi controlul Patronatului

A. Organele de conducere şi reprezentare ale Patronatului sunt:
a) Convenţia Patronatului;
b) Comitetul Director;
c) Biroul Executiv;
d) Preşedintele Patronatului; ;
e) Vicepreşedinţii Patronatului;
f) Secretarul General.

B. Organul de control al Patronatului este Comisia de Cenzori.
Cu excepţia Preşedintelui Patronatului, organele de conducere şi control sunt alese pentru n mandat de 4 ani.

Art. 15 Convenţia Patronatului
Convenţia Patronatului este organul suprem de conducere al Patronatului.
Convenţia Patronatului este formată din membrii Comitetului Director al Patronatului precum şi din membrii desemnaţi de asociaţiile patronale.

Art. 16 Convocarea Convenţiei Patronatului
Convenţia ordinară a Patronatului este convocată anual de Preşedinte, iar în situaţia în care acesta se află în imposibilitatea de a-şi exercita atribuţiile, de către unul dintre vicepreşedinţi, sau la iniţiativa a cel puţin o treime din numărul de membrii ai Patronatului.
Convenţia extraordinară a Patronatului se poate convoca ori de câte ori este necesar;
a) de către Comitetul Director, cu votul majorităţii simple a membrilor prezenţi, dar nu mai puţin de jumătate plus unu din numărul total al membrilor săi;
b) la cererea scrisă a cel puţin jumătate plus unu din membrii Patronatului;
c) la cererea Preşedintelui;
d) la cererea Comisiei de Cenzori
Convocarea trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele elemente: data, ora, locul de desfăşurare şi ordinea de zi.
Convocarea trebuie să fie trimisă obligatoriu fiecărui membru al Patronatului prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Art. 17 Votul
Convenţia Patronatului este statutară dacă la lucrările sale participă reprezentanţii a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor Patronatului.
În cazul în care la prima convocare nu este întrunit cvorumul prevăzut mai sus, la a doua convocare Convenţia Patronatului este legal constituită, indiferent de numărul celor prezenţi.
Hotărârile Convenţiei Patronatului se iau prin vot deschis cu majoritatea simplă, mai puţin hotărârile privind modificarea statutului, pentru care este necesar votul a 2/3 din numărul celor prezenţi.
Votul reprezentanţilor poate fi direct, prin împuternicit, sau prin corespondenţă.
împuternicirile şi voturile prin corespondenţă trebuie depuse la locul întrunirii Convenţia Patronatului cu 24 de ore înainte.

Art. 18 Atribuţiile Convenţiei Patronatului

Atribuţiile Convenţiei Patronatului sunt următoarele:
a) alegerea membrilor Comitetului Director, alţii decât cei care fac parte de drept din acest organism;
b) alegerea preşedintelui Patronatului;
c)  formularea strategiilor de dezvoltare ale Patronatului;
d) alegerea membrilor Comisiei de Cenzori şi stabilirea indemnizaţiilor acestora;
e) aprobarea descărcării de gestiune a conducerii executive pentru exerciţiul- financiar anual precedent;
f) adoptarea bugetului anual de venituri şi cheltuieli a eventualelor modificări ale acestuia;g)    cooptarea de noi membrii în Patronat;
h) adoptarea de hotărâri  pentru aplicarea obiectivelor Patronatului şi a sarcinilor specifice prevăzute de Legea Patronatelor;
i) aprobarea strategiei patronale la nivel regional;
j) analizarea activităţii Patronatului şi a organismelor sale şi stabilirea măsurilor   de perfecţionare a activităţii;
k) stabilirea cotizaţiei caro trebuie plătită de membrii Patronatului;
l) adoptarea Statutului şi aprobarea modificărilor la Statutul Patronatului.

Art. 19 Comitetul Director

Comitetul Director este format din:
– Preşedintele Patronatului;
– Vicepreşedinţii Patronatului;
– Preşedinţii asociaţiilor patronale care au reprezentativitate la nivel judeţean;
– Vicepreşedinţii asociaţiilor patronale care au reprezentativitate la nivel judeţean. Comitetul Director elaborează Regulamentul de Funcţionare şi procedura.
Comitetul Director se întruneşte lunar, sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea Secretarului General.

Atribuţii:
a) Aprobă persoana propusă de Preşedintele Patronatului pentru a ocupa funcţia de Secretar General;
b) Numeşte reprezentanţi în organismele tripartite;
c) Hotărăşte schimbarea sediului Patronatului;
d) Formulează puncte de vedere privind poziţia Patronatului în principalele probleme de interes naţional şi internaţional cu care se confruntă patronatele;
e) Avizează documentele care se prezintă Convenţiei Patronatului. Deciziile se semnează de către Preşedintele Patronatului şi de Secretarul General.

Art. 20 Biroul Executiv
Pentru a asigura operativitatea luării unor decizii importante se constituie Biroul Executiv din care fac parte Preşedintele Patronatului, Vicepreşedinţii Patronatului si Secretarul General.
Funcţionarea Biroului Executiv este reglementată prin Regulament de Funcţionare.
La şedinţele Biroului Executiv participă fără drept de vot Directorul Executiv.

Art. 21. Preşedintele Patronatului
Preşedintele Patronatului este o persoană recunoscută în mediul de afaceri şi este ales de Convenţia Patronatului pentru un mandat de un an, funcţia atribuindu-se anual, prin rotaţie, fiecărui judeţ reprezentat în cadrul Patronatului. Iniţial funcţia de preşedinte al Patronatului întreprinderilor Mici şi Mijlocii Regiunea Nord-Est este atribuită judeţului Iaşi. Preşedintele Patronatului are următoarele atribuţii şi responsabilităţi: a) Reprezintă Patronatul in limita mandatului acordat de Convenţia Patronatului;
b) Asigură conducerea de ansamblu a Patronatului, împreună cu Comitetul Director;
c) Încheie acte juridice în numele şi pe seama Patronatului, după aprobarea lor în Comitetul Director;
d) Conduce şedinţele Comitetului Director;
e) Preşedintele propune pe unul dintre Vicepreşedinţi ca înlocuitor de drept al său, în situaţiile de indisponibilitate stabilite în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare;
f) În situaţia în care Preşedintele încalcă grav prevederile statutare, sau săvârşeşte fapte grave ce cad sub incidenţa legii, în legătură cu domeniul de activitate al membrilor, Comitetul Director va analiza abaterile ce i se impută şi va putea, cu votul deschis a două treimi din numărul total al membrilor săi să îl suspende. In cazul suspendării Preşedintelui, Comitetul Director va convoca în maxim 15 zile, ;n şedinţă extraordinară, Convenţia Patronatului care poate sa anuleze suspendarea Preşedintelui, sau poate să aleagă un nou Preşedinte.

Art. 22 Vicepreşedinţii Patronatului
Vicepreşedinţii Patronatului sunt propuşi de preşedinte pentru un mandat de patru ani şi sunt aleşi de Convenţia Patronatului.
Pe măsura cooptării în cadrul Patronatului a noi asociaţii patronale care au reprezentativitate la nivel judeţean, pot fi create noi funcţii de vicepreşedinţi ai Patronatului, aceştia urmând a fi validaţi la următoarea Convenţie a Patronatului.
Vicepreşedinţii coordonează împreună cu Secretarul General domeniile de activitate din care fac parte patronatele sau asociaţiile patronale.

Art. 23 Secretarul General
Secretarul General conduce, întreaga activitate a structurilor de administrare ale Patronatului. Acesta are următoarele atribuţii:
a) Pregăteşte lucrările Convenţiei Patronatului, precum şi ale Biroului Executiv;
b) Ia toate măsurile legale, statutare şi regulamentare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor Convenţiei Patronatului şi ale Biroului Executiv, raportând permanent   preşedintelui Patronatului despre modul de îndeplinire a acestor hotărâri.
c) Coordonează şi participă direct la dialogul şi la negocierile cu Guvernul şi sindicatele;
d) Elaborează organigrama Patronatului pe care o supune spre aprobare Biroului executiv;
e) Angajează şi demite personalul Patronatului;
f) Coordonează aparatul administrativ al Patronatului.
Secretarul General îndeplineşte şi atribuţiile prevăzute în Regulamentul de Funcţionare.

Art. 24 Comisia de cenzori
Comisia de cenzori se compune din trei membri, aceştia având calificarea de expert contabil. Membrii comisiei ce cenzori au obligaţia de a efectua evaluarea activităţii financiar-contabile a Patronatului ori de câte ori este nevoie, dar cel puţin o dată pe an, prezentând un raport Convenţiei Patronatului.
Organele de conducere şi reprezentare ale Patronatului trebuie să faciliteze activitatea Comisiei de Cenzori, fiind interzise orice fel de presiuni asupra membrilor Comisiei.

CAPITOLUL V. PATRIMONIUL PATRONATULUI

Art. 25 Sursele patrimoniului
Patrimoniul Patronatului se constituie din:
a) Donaţii sau sponsorizări;
b)  Taxe de înscriere, contribuţii pentru fondul destinat negocierii contractului colectiv de muncă;
c)  Alte bunuri şi venituri obţinute în condiţiile legii.
Patrimoniul iniţial al Patronatului în sumă de 7.000.000 lei se constituie din contribuţia a câte 1.000.000 lei din partea fiecărui membru fondator, Patronatul Judeţean al întreprinderilor Mici şi Mijlocii Iaşi contribuind cu 2.000.000 lei.
Cotizaţia va fi plătită în termen de 30 de zile de la data stabilirii ei de către Convenţia Patronatului.
După neplata timp de un an a cotizaţiei, calitatea de membru încetează din oficiu. Acest lucru se aduce la cunoştinţa Convenţiei Patronatului în scris.

Art. 26 Regimul taxelor şi al bunurilor
Bunurile mobile şi imobile aparţinând Patronatului şi membrilor pot fi folosite numai în interesul acestora şi potrivit scopului pentru care au fost destinate. Veniturile Patronatului sunt destinate realizării scopurilor prevăzute în prezentul STATUT şi nu pot fi repartizate membrilor acestuia.

CAPITOLUL VI. PIERDEREA PERSONALITĂŢII JURIDICE DE CĂTRE PATRONAT

Patronatul îşi pierde personalitatea juridică prin dizolvare şi lichidare. La dizolvare patrimoniul se lichidează conform prevederilor legale, putând fi transmis altor persoane juridice de, drept public sau privat, cu acelaşi scop sau cu scop asemănător. Calitatea de persoană juridică a Patronatului încetează în momentul radierii de la registrul de persoane juridice de către instanţa care a efectuat înscrierea.

Membrii fondatori ai Patronatului întreprinderilor Mici şi Mijlocii Regiunea Nord-Est:
1. Patronatul Judeţean al întreprinderilor Mici şi Mijlocii Iaşi: Viţelaru Neculai
2. Asociaţia Patronală a întreprinderilor Mici şi Mijlocii Vaslui: Copacinschi Ovidiu
3. Asociaţia întreprinzătorilor Mici şi Mijlocii din judeţul Suceava –  Filială a Consiliului Naţional al întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România: Deliu Mihai
4. Filiala Rădăuţi a Consiliului Naţional al întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România: Ungurean Cornelia
5. Filiala Bacău a Consiliului Naţional al întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România: Raţi Ioan Viorel
6. Filiala Botoşani a Consiliului Naţional al întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România: Brînzei Dumitru
7. Filiala Neamţ a Consiliului Naţional al întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România: Junghiu Emil