PATRONATUL JUDEȚEAN AL ÎNTREPRINDERILOR MICI ȘI MIJLOCII IAŞI (PJIMM IAȘI)

COMITETUL DE CONDUCERE JUDEŢEAN AL PJIMM IAȘI  reprezentând peste 2/3 din numărul membrilor săi, potrivit art. 16.6 din statutul actualizat, în temeiul art.16.2

CONVOACĂ

în şedinţa  ordinară, programată a avea loc, la  prima convocare, dacă există cvorum pentru data de 10.02.2019, ora 9, la  sediul său din mun. Iași, str. Bașotă, nr. 4, jud. Iași, iar în cazul lipsei cvorumului, ședința este programată a avea loc la data de 18.02.2021 la aceeași oră și în aceeași locație mai sus indicate, idiferent de cvorum, CONFERINŢA JUDEŢENĂ  a  PJIMM Iaşi cu următoarea :

ORDINE DE ZI

 1. Prezentarea raportului de activitate, a raportului cenzorului și propunerea de descărcare de gestiune.
 2. Propuneri de încetare sau reconfirmare a mandatelor membrilor Comitetului de Conducere Judeţean al PJIMM.
 3. Propunere de a se lua act de decesul d-lui Bordeanu Cătălin-Gheorghe, reprezentant al fondatorului S.C. Rodafaire Limited S.R.L. și de încetare a dreptului de vot a S.C. Rodafaire Limited S.R.L. în cadrul conferinței.
 4. Propunere de modificare prin completare dupa alineatul 1, cu alineatul 2, a art. 15 din statutul actualizat, astfel:

Numarul de vicepreședinți poate fi mai mare de 3 în situatiile prevăzute  la art. 16.4, lit.b din statutul actualizat, caz  în care numărul persoanelor  care formează comitetul de conducere se modifică de la 5 cu numărul corespunzător dat prin  adăugarea persoanelor care devin  vicepreședinți în condițiile art. 16.4 lit.b.

 1. Propunere de modificare a art. 16.4., lit. a din statutul actualizat, astfel : Conferinţa Judeţeană are următoarele atribuţii:alege prin vot  Comitetul de Conducere  Judeţean  (CCJ ) pentru o perioadă de patru ani, care se prelungește cu încă 4 ani dacă CONFERINŢA JUDEŢENĂ   a  PJIMM Iaşi  nu s-a convocat, la expirarea primului mandat, pentru noi alegeri .,,.
 2. Propunere de completare a art. 22 din statutul actualizat astfel :

Alin.1  Preşedintele Comitetului de Conducere la nivel judeţean este desemnat potrivit prezentului act constitutiv,  reprezentantul legal al  PJIMM Iaşi în relațiile bancare, instituționale, cu autoritățile și cu orice altă entitate juridică sau fizică.  Preşedintele Comitetului de Conducere la nivel judeţean poate împuternici alta persoană să reprezinte PJIMM Iaşi .

Alin.2 Preşedintele Comitetului de Conducere la nivel judeţean reprezintă legal CNIPMMR în zona sa de activitate şi are, fără însă a fi limitat, cel putin  următoarele atribuţii specifice: ,,

 1. Propunere de completarea statutului actulizat cu art. 47 care va avea următoarea redactare:

Art. 47 Toate comunicările, convocările, ședințele, conferințe, transmiterea de date, informații sau orice act necesar desfășurării activității și realizării scopului PJIMM Iași se pot realiza valabil utilizând oricare dintre mijloacele moderne de  comunicare, cum ar fi : poșta electronică, comunicările  și ședințele  on-line video/audio prin telecomunicare/ teleconferință, site  s.a..

 1. Redactarea unui statut actualizat care să cuprindă: modificările actului constitutiv aprobate de Conferința Județeană a PJIMM Iasi, indicarea actualizată a fondatorilor activi în continuare în organizație, a numelor persoanelor care reprezintă fondatorii și dacă este cazul a membrilor și reprezentanților cu actualizarea  datelor de identificare (CNP, CUI, CF, s.a.) și corectarea eventualelor greșeli de redactare strecurate în actul constitutiv etc..
 2. Dacă la prima convocare nu se întruneşte minimul necesar, Conferinţa Judeţeană a PJIMM Iasi, se reprogramează pentru data de 18.02.2021, ora 9, la sediul PJIMM Iași  din mun. Iași, str. Bașotă, nr. 4, jud Iași,  iar la a doua convocare lucrările se vor desfăşura indiferent de numărul celor prezenţi.
 3. Împuternicirea cu reprezentarea legală a d-nei avocat Sava Elena Camelia pentru îndeplinirea formalităților și procedurilor de înregistrare a celor dispuse de Conferința Județeană a PJIMM Iasi și propunerea de semnare de către Președinte şi Secretarul General al Comitetului de Conducere Judeţean al PJIMM Iaşi a procesului verbal de şedinţă, a hotărârii CONFERINŢEI JUDEŢENE A PJIMM Iaşi, a actului constitutiv actualizat, a cererii de înregistrare mențiuni şi a oricărui înscris care are legatură cu hotărârea conferinței .
 4. Diverse.

COMITETUL DE CONDUCERE JUDETEAN A PJIMM IASI

 1. Preşedinte – VIŢELARU NECULAI
 2. Vicepresedinte – OLARIU MARIUS-ANDREI
 3. Vicepreşedinte – ANGHELESCU FLORENTIN – CONSTANTIN
 4. Vicepreşedinte – ŞPAIUC EUGEN
 5. Vicepreşedinte – DINU FLORENTINA

 

DATA: 01.02.2021